Regulamin Orkonu 2021

XXIX konwent fabularnych gier terenowych „Orkon”, dalej zwany „konwentem”, odbywa się w dniach 17-31 lipca 2021 r.

 1. Uczestnikiem jest każda osoba, która podpisała listę uczestników i uiściła akredytację, bądź jest organizatorem konwentu. Przez akredytację należy rozumieć odpowiednią opłatę, która nie stanowi przychodu i która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z organizacją i obsługą konwentu.

AKREDYTACJA 2021

Całość konwentu (17-31 lipca):

– przedpłata do 30 czerwca 2021: 250 PLN
– na miejscu: 320 PLN

Pierwszy tydzień z weekendami (17–25 lipca):

– przedpłata do 30 czerwca 2021: 150 PLN
– na miejscu: 200 PLN

Drugi tydzień z weekendami (23-31 lipca):

– przedpłata do 30 czerwca 2021: 170 PLN
– na miejscu: 220 PLN

Ilość dni mniejsza niż cały konwent, płacona na miejscu:

– pełny dzień – 30 zł
pierwszy i ostatni dzień pobytu (przyjazd i wyjazd) przy płaceniu za pojedyncze dni na miejscu, przy założeniu, że między pierwszym a ostatnim dniem, jest przynajmniej jeden pełen dzień pobytu: 20 PLN

Akredytacja w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi, można natomiast przekazać ją innemu uczestnikowi. Dokonanie przedpłaty równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu.
Dzieci uczestników poniżej 7 roku życia zwolnione są z akredytacji. Dzieci między 7 a 15 rokiem życia płacą połowę akredytacji. Dzieci do 15 roku życia mogą brać udział tylko w tych punktach programu, których organizatorzy wyrażą na to zgodę.

 1. Na terenie konwentu mogą przebywać tylko uczestnicy i organizatorzy konwentu oraz osoby upoważnione przez organizatorów konwentu.
 2. Uczestnicy konwentu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego

regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, innych regulaminów i postanowień

organizatorów obowiązujących w miejscach stanowiących teren, w tym obozowisko i teren gry, co nie wyłącza obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 1. Uczestnikiem Orkonu może być osoba pełnoletnia, legitymująca się dokumentem

potwierdzającym ukończenie 18. roku życia lub osoba, która ukończyła 15. rok życia i przebywa na terenie konwentu pod opieką wyznaczonego przez rodziców lub prawnych opiekunów pełnoletniego opiekuna oraz przedstawi oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów, zezwalające jej na udział w Orkonie, zgodnie z poniższym wzorem.

„Miejscowość, data.

Ja, (imię i nazwisko rodzica, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu), zgadzam się, aby mój syn/córka (niepotrzebne skreślić; imię i nazwisko dziecka) uczestniczył w konwencie gier terenowych „Orkon 2019” pod opieką (imię i nazwisko opiekuna, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu).

Podpis rodzica”

 1. Uczestnicy opłacają ubezpieczenie we własnym zakresie.
 2. Od momentu przyjazdu na teren konwentu, do momentu zakończenia imprezy każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną. Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki ani szkody, powstałe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z uczestników, ani za inne zdarzenia prowadzące lub mogące prowadzić do podobnych skutków.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone bądź pozostawione bez opieki podczas trwania konwentu.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania się, szczególnie w porze nocnej, tj. takiego, które nie może być uciążliwe dla osób trzecich ponad przeciętną miarę przyjętą w stosunkach danego rodzaju.
 5. Uczestnikom zabrania się w szczególności wnoszenia na teren konwentu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (łuki, kusze, proce itp.) oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych bez oficjalnej zgody organizatorów, która nie będzie oznaczała przejęcia przez organizatorów odpowiedzialności za skutki użycia.
 6. Uczestnicy są zobowiązani zachowywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz osobom trzecim.
 7. Na terenie konwentu zakazuje się odtwarzania muzyki, za wyjątkiem sytuacji, na które wyrazi zgodę organizator. Zakaz ten nie dotyczy grania na instrumentach muzycznych nie wymagających wzmacniaczy i głośników.
 8. Osoby stwarzające zagrożenie dla mienia, życia lub zdrowia własnego lub innych

uczestników bądź osób trzecich, a także łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z konwentu bez prawa powrotu i bez zwrotu akredytacji.

 1. Uczestnicy są zobowiązani do posiadania przy sobie identyfikatora według wzoru

określonego przez organizatorów, przez cały czas obecności na konwencie i bezzwłocznego okazania go na każde wezwanie organizatorów lub wyznaczonej przez nich służby porządkowej.

 1. W przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpożarowego obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. Miejsca takie wyznaczają organizatorzy.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości na terenie konwentu, w szczególności w miejscu biwakowania.
 3. Ogniska można palić tylko w wyznaczonych przez organizatorów miejscach. A w sytuacji zagrożenia pożarowego nie wolno ich palić wcale.
 4. Uczestnicy biorący udział w grach terenowych są zobowiązani do przestrzegania ich zasad, określanych przez organizatorów lub osoby przygotowujące daną grę.
 5. Podpisanie listy uczestników lub dokonanie przedpłaty jest równoznaczne z

potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania. Każda osoba, która w dowolnej formie i przez dowolnie długi czas bierze udział w konwencie (w tym także goście, obserwatorzy itp.) zobowiązana jest do podporządkowania się regulaminowi, z którego treścią się zapoznała i akceptuje go w całości.

 1. Nieznajomość lub niezrozumienie postanowień regulaminu nie zwalnia z jego

przestrzegania.

 1. We wszystkich przypadkach spornych obowiązują odpowiednie przepisy prawa.

COVID-19 specjalne regulacje Orkon 2021

 1. Udział w Konwencie Orkon wziąć może osoba, która złoży pisemne oświadczenie o stanie zdrowia.
  W związku z ryzykiem epidemiologicznym w oświadczeniu zawarta jest także ankieta epidemiologiczna, informacja o byciu zaszczepionym lub nie (na dzień rozpoczęcia imprezy) oraz informacje kontaktowe do najbliższej osoby (ICE).
 2. W Konwencie nie może brać udziału osoba, która – według swojej wiedzy – jest zakażona lub podejrzewa się o zakażenie wirusem COVID Sars 19, przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 3. Wzór oświadczenia dostępny do pobrania jest TUTAJ. Możliwe jest samodzielne wydrukowanie formularza oświadczenia, ale organizatorzy zapewnią druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przed wejściem na teren wydarzenia.
 4. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą uczestniczyć w Konwencie Orkon.
 5. Organizatorzy oświadczają, że dane osobowe uczestników, podane w oświadczeniu o stanie zdrowia, będą przechowywane przez Stowarzyszenie Orkon Konwent Larpów Terenowych zgodnie z polityką RODO przez dwa tygodnie od zakończenia wydarzenia.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura) bez zwrotu akredytacji.
 7. Na terenie Konwentu Orkon, w przypadku niemożliwości zachowania dystansu 1.5 metra w sytuacjach społecznych, zgodnie z prawem należy zasłaniać usta i nos maseczką, zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem i zapisami w ustawie z 28 października 2020 r. Nie trzeba zasłaniać twarzy maseczką w czasie gier i w odizolowanych miejscach, poza terenem obozowiska oraz w czasie posiłków.
 8. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej i ich stosowanie poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do tych reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia bez zwrotu akredytacji. Akceptowane są jedynie maseczki, nie można stosować przyłbic, szalików, itp.
 9. Jednorazowe materiały ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.
 10. Przed wejściem na teren Konwentu Orkon konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.
 11. Zaleca się zachowanie dystansu społecznego w przypadku korzystania z sanitariatów, oczekiwania na korzystanie z sanitariatów oraz w pomieszczeniach.
 12. Miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie koronawirusa, będą systematycznie dezynfekowane.
TOP