Regulamin Orkonu 2019

XXVII konwent fabularnych gier terenowych „Orkon”, dalej zwany „konwentem”, odbywa się w dniach 13-27 lipca 2019 r.
1. Uczestnikiem jest każda osoba, która podpisała listę uczestników i uiściła akredytację, bądź jest organizatorem konwentu. Przez akredytację należy rozumieć odpowiednią opłatę, która nie stanowi przychodu i która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z organizacją i obsługą konwentu.

AKREDYTACJA 2019

Całość konwentu (13 – 27 lipca):
– przedpłata do 15 maja 2019: 200 PLN
– przedpłata do 15 czerwca 2019: 250 PLN
– na miejscu: 300 PLN
Pierwszy tydzień z weekendami (13 – 21 lipca):
– przedpłata do 15 maja 2019: 130 PLN
– przedpłata do 15 czerwca 2019: 170 PLN
– na miejscu: 210 PLN
Drugi tydzień z weekendami (19 – 27 lipca):
– przedpłata do 15 maja 2019: 130 PLN
– przedpłata do 15 czerwca 2019: 170 PLN
– na miejscu: 210 PLN
Ilość dni mniejsza niż cały konwent, płacona na miejscu:
– jeden dzień: 40 PLN
– każdy kolejny dzień: +30 PLN

Akredytacja w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi, można natomiast przekazać ją innemu uczestnikowi. Dokonanie przedpłaty równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu. Przedpłat należy poprzez Rekwizytornię
Dzieci uczestników poniżej 15 roku życia zwolnione są z akredytacji, jednak nie są one pełnoprawnymi uczestnikami i mogą brać udział tylko w tych punktach programu, których organizatorzy wyrażą na to zgodę.

2. Na terenie konwentu mogą przebywać tylko uczestnicy i organizatorzy konwentu oraz osoby upoważnione przez organizatorów konwentu.

3. Uczestnicy konwentu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego
regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, innych regulaminów i postanowień
organizatorów obowiązujących w miejscach stanowiących teren, w tym obozowisko i teren gry, co nie wyłącza obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. Uczestnikiem Orkonu może być osoba pełnoletnia, legitymująca się dokumentem
potwierdzającym ukończenie 18. roku życia lub osoba, która ukończyła 15. rok życia i przebywa na terenie konwentu pod opieką wyznaczonego przez rodziców lub prawnych opiekunów pełnoletniego opiekuna oraz przedstawi oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów, zezwalające jej na udział w Orkonie, zgodnie z poniższym wzorem.
„Miejscowość, data.
Ja, (imię i nazwisko rodzica, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu), zgadzam się, aby mój syn/córka (niepotrzebne skreślić; imię i nazwisko dziecka) uczestniczył w konwencie gier terenowych „Orkon 2019” pod opieką (imię i nazwisko opiekuna, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu).
Podpis rodzica”

5. Uczestnicy opłacają ubezpieczenie we własnym zakresie.

6. Od momentu przyjazdu na teren konwentu, do momentu zakończenia imprezy każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną. Organizatorzy nie odpowiadają za wypadki ani szkody, powstałe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z uczestników, ani za inne zdarzenia prowadzące lub mogące prowadzić do podobnych skutków.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone bądź pozostawione bez opieki podczas trwania konwentu.

8. Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania się, szczególnie w porze nocnej, tj. takiego, które nie może być uciążliwe dla osób trzecich ponad przeciętną miarę przyjętą w stosunkach danego rodzaju.

9. Uczestnikom zabrania się w szczególności wnoszenia na teren konwentu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (łuki, kusze, proce itp.) oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych bez oficjalnej zgody organizatorów, która nie będzie oznaczała przejęcia przez organizatorów odpowiedzialności za skutki użycia.

10. Uczestnicy są zobowiązani zachowywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz osobom trzecim.

11. Na terenie konwentu zakazuje się odtwarzania muzyki, za wyjątkiem sytuacji, na które wyrazi zgodę organizator. Zakaz ten nie dotyczy grania na instrumentach muzycznych nie wymagających wzmacniaczy i głośników.

12. Osoby stwarzające zagrożenie dla mienia, życia lub zdrowia własnego lub innych
uczestników bądź osób trzecich, a także łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z konwentu bez prawa powrotu i bez zwrotu akredytacji.

13. Uczestnicy są zobowiązani do posiadania przy sobie identyfikatora według wzoru
określonego przez organizatorów, przez cały czas obecności na konwencie i bezzwłocznego okazania go na każde wezwanie organizatorów lub wyznaczonej przez nich służby porządkowej.

14. W przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpożarowego obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych. Miejsca takie wyznaczają organizatorzy.

15. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości na terenie konwentu, w szczególności w miejscu biwakowania.

16. Ogniska można palić tylko w wyznaczonych przez organizatorów miejscach. A w sytuacji zagrożenia pożarowego nie wolno ich palić wcale.

17. Uczestnicy biorący udział w grach terenowych są zobowiązani do przestrzegania ich zasad, określanych przez organizatorów lub osoby przygotowujące daną grę.

18. Podpisanie listy uczestników lub dokonanie przedpłaty jest równoznaczne z
potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania. Każda osoba, która w dowolnej formie i przez dowolnie długi czas bierze udział w konwencie (w tym także goście, obserwatorzy itp.) zobowiązana jest do podporządkowania się regulaminowi, z którego treścią się zapoznała i akceptuje go w całości.

19. Nieznajomość lub niezrozumienie postanowień regulaminu nie zwalnia z jego
przestrzegania.

20. We wszystkich przypadkach spornych obowiązują odpowiednie przepisy prawa.

TOP